سایت ارزی (Arzee)/ در هفت سال اخیر، ضریب نفوذ گازرسانی روستاها به ۸۴ درصد رسید.

رشد 117 درصدی گازرسانی روستایی در دولت صورت گرفته است. در این گزارش در کمتر از دو دقیقه، تغییرات وضعیت گاز روستاها در سال‌های گذشته را ببینید.