سایت ارزی (Arzee)/ کشمکش عرضه یا عدم عرضه دارا دوم به اعتماد مردم لطمه زد.