نوداقتصادی/ اظهارات علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره بحران تامین مواد اولیه در این ویدئو مشاهده کنید.