فردای اقتصاد/ دولت چگونه می‌تواند از کانال بورس منتفع شود؟ پاسخ این سوال را در ویدئو مشاهده کنید.