سایت ارزی (Arzee)/ کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: علت عقب مانندگی صنعت خودرو ما، وابستگی به سرمایه گذاری خارجی بوده است است.