اقتصاد آنلاین/ قانون هدفمندی مصوب سال ۸۸ را می‌توان «اصلی ترین قانون در زمینه یارانه انرژی» یا «مبنای قیمت گذاری انرژی در کشور» دانست.

منابع و مصارف این قانون بر اساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه سالیانه تعیین می شود و از آنجایی که در شمول رقم سقف بودجه ذکر نمی‌شود، این مساله موجب شده‌است تا حساسیت افکار عمومی نسبت به رشد آن کاهش یابد.
بر اساس گزارش اخیر پژوهشکده سیاستگذاری شریف یک تغییر در سازوکار اجرایی این تبصره در سال ۹۷ باعث شد تا روند ثبات سقف منابع این تبصره به یکباره تغییر کند و در ۵ سال اخیر به طور میانگین سالیانه ۵۸ درصد رشد داشته باشد.