صدا و سیما/ درخواست تولیدکنندگان مرغ از مردم؛ با ذخیره خانگی به تنظیم بازار کمک کنید.