اقتصاد آنلاین/ حذف قطعی قرعه کشی خودرویی، یکی از وعده‌های اصلی فاطمی امین در ابتدای شروع فعالیتش به عنوان وزیر صمت دولت سیزدهم بود. 

وعده ای که البته بعدها آن را کمی تعدیل و اواخر سال گذشته به جای حذف قطعی صحبت  از حذف تدریجی قرعه کشی کرد.
حالا با برگزاری اولین مرحله از فروش فوری ایران خودرو در سال جدید، آمارها نشان می‌دهد که با همین دست فرمان، سروسامان پیدا کردن بازار خودرو بسیار دور از ذهن است.
در این شرایط به نظر می‌رسد وعده های خودرویی کار دست وزیر صمت دولت سیزدهم داده و برخی منابع خبر از تغییرات در راس وزات صمت می‌دهند؛ جاییکه از فاطمی امین به عنوان اولویت دوم تغییر در کابینه دولت یاد می‌شود.