صدا و سیما/حل مشکل دریافت خسارت شخص ثالث، در انتظار مجلس. ویدئو را مشاهده نمایید.