سایت ارزی (Arzee)/ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره تولید مسکن گفت: بر اساس طرح جهش تولید مسکن مجلس دولت را موکلف کرده است که در سال های آینده سالانه حداقل یک میلیون مسکن را بسازد.

برای تحقق این یک میلیون مسکن منابع مختلفی پیش بینی شده است.