سایت ارزی (Arzee)/ قیمت گوشت چه زمانی به ثبات خواهد رسید؟