صدا و سیما/جزئیات توزیع گوشت گرم وارداتی توسط امراللهی مدیرکل نظارت بر کالاهی اساسی وزارت جهاد کشاورزی را مشاهده نمایید.