سایت ارزی (Arzee)/ رئیس جمهور درباره تولید فراورده های نفتی در کشور گفت: در نفت خام باید جلوی خام فروشی را بگیریم و به سمت فراورده های نفتی برویم و این موضوع در همه ی معادن ما این تحول باید رخ دهد.