سایت ارزی (Arzee)/ تولید الکترو پمپ و الکترو موتورهایی که پیش از این در صنعت وارداتی بود. ویدئو را مشاهده نمائید.