سایت ارزی (Arzee)/ توضیحات معاون سازمان اداری – استخدامی درباره روند کوچک‌سازی دولت را می بینید.