سایت ارزی (Arzee)/ ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه در صنعت برق مصوبه جدیدی طبق نظریه امام راحل (ره) در سال های گذشته داریم، گفت: با این مصوبه برق 30 میلیون مشترک کم مصرف مجانی شد.