اکو ایران/ ضربه پاندمی کرونا به منطقه یورو نمایان شد. بر اساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، شاخص قیمت مصرف کننده یا همان نرخ تورم در اروپا برای نخستین بار از مه 2016، منفی شد.

در نتیجه ریزش تقاضا ناشی از پاندمی کرونا نرخ تورم منطقه یورو به منفی ۰.۲ درصد رسید.