سایت ارزی (Arzee)/ اعتبار کارت های بانکی که در سال 1400 به اتمام میرسد، بطور خودکار یک سال تمدید شد.

برای تراکنش های اینترنتی از تاریخ انقضای جدید استفاده کنید.