سایت ارزی (Arzee)/ دبیر کمیته صدور مجوزهای محیط زیست گفت: سن فرسودگی خودرو در آیین نامه جدید قانون هوای پاک تغییر  کرد.