صدا و سیما/ تسهیل  مسیر تولید و استفاده از رمز ارزها. ضوابط استخراج رمز ارزها اعلام شد.