تسنیم/ فرایند تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.

نخستین جلسه ستاد بودجه 1400 در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور نوبخت و معاونین و برخی روسای آموزش این سازمان، تشکیل شد.
در این جلسه درباره ترکیب اعضای ستاد بودجه، کمیسیون تلفیق و 8 کارگروه تخصصی آن بحث و تبادل نظر شد.