سایت ارزی (Arzee)/ ورود شوکت میرضیایِف رئیس جمهور ازبکستان به تهران با گمانه‌های مختلفی درخصوص ابعاد اقتصادی این سفر همراه شد. 
با علم به این مطلب که تجارت تهران_تاشکند عموما مکمل هم بوده و نقاط اشتراک زیادی دارند، باید دید رایزنی‌های دو طرف در حوزه تجارت خارجی چه نتایجی خواهد داشت.