سایت ارزی (Arzee)/ گزارشی از بهره برداری از زنجیره انتقال نفت خام میادین غرب کارون را ببینید.