2024/07/17

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برگزاری مجامع پر تعداد در هفته سوم تیر ماه / ذوب آهن به مجمع می‌رود

برگزاری مجامع پر تعداد در هفته سوم تیر ماه / ذوب آهن به مجمع می‌رود

برگزاری مجامع پر تعداد در هفته سوم تیر ماه / ذوب آهن به مجمع می‌رود

اقتصاد آنلاین- حسام بهمن آبادی؛ بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و همچنین برگزاری مجمع سالیانه می‌باشد.

از نمادهای مهم که در این هفته مجمع برگزار خواهند کرد می‌توان به نمادهای پارس، مادیرا و ذوب اشاره کرد.

مجامع هفته آتی

شنبه

1402/4/17

یکشنبه

1402/4/18

دوشنبه

1402/4/19

سه شنبه

1402/4/20

چهارشنبه

1402/4/21

پنجشنبه

1402/4/22

فاما – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

واحصا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

نیان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غپاک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شبهرن– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ذوب- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شسپا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خمحور – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کیانا– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زدشت– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لسرما – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

گپارس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

والماس– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وآوا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فجر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

بزاگرس– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وسدید– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

مادیرا- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ومعادن– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

خکمک– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

کپرور – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

کساپا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دسینا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

ختور – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

فجام – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

قهکمت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شصدف – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

نوری – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

کطبس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

پلاسک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

زشگزا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

خاذین – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غسالم – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مفاد اساسنامه

چدن – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

کابگن – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ورازی– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

رافزا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

بسویچ – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های الی

خدیزل– مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

شیراز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

قشهد – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

شلعاب – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تایرا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

قزوین– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

شصفها – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کمنگنز – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

داوه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

وکمپنا– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

آبادا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

ونفت – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ثنام – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

وامین – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

زنگان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

لپارس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

تپسی– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

افق – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

پارس– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

لبوتان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

حتاید – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

 

مبین – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

 

 

فسرب – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

 

 

ساراب – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

 

 

 

 

لطیف- مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره 

 

 

مرجع: اقتصاد آنلاین

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید