سایت ارزی (Arzee)/ وزیر کشور گفت : جلسه کالا های اساسی را در دستور کار قرار میدهیم

تمام تلاش ما بر این است که دغدغه ای برای مردم ایجاد نشود