سایت ارزی (Arzee)/ وزیر مسکن درباره برنامه بازسازی دولت برای منازل زلزله زدگان گفت: مردم در ستاد که بنیاد مسکن در نظر گرفته تشکیل پرونده می دهند و از طریق ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و تامین مصالح می شود و با نظارت بنیاد خانه ها تعمیر و بازسازی می شود.