شبکه خبر/ طرح ها و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه روند واگذاری شرکت های دولتی را ببینید و بشنوید.