فارس/ گزارشی با عنوان برق رایگان برای ۳۰ میلیون نفر را مشاهده می کنید.