اکو ایران/ عباس آخوندی، سیاستمدار از بدهی ۱۰۰۰ تریلیونی و نقدینگی ۳۳۰۰ تریلیونی می‌گوید و معتقد است بدهی و نقدینگی و واکسیناسیون با چوب تعزیر حل نمی‌شود.