سایت ارزی (Arzee)/ بخشودگی سود و جریمه و کارمزد وام کشاورزان خسارت دیده. ویدئو را مشاهده نمائید.