سایت ارزی (Arzee)/ عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان پیچ و سایت ارزی (Arzee)ه درباره علت توقف خطوط تولید در سال 99 در این ویدئو توضیح می دهد.

مجری برنامه در پایان گفت : جمع بندی این است که حلقه تولید بسیار معیوب است.