فارس/ از سال 95 بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف به ارائه اطلاعات مالیاتی خود را اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.