تسنیم/ آیا تولید لاستیک داخلی کفاف مصرف را نمی‌دهد؟