اکو ایران/ عباس آخوندی معتقد است مسئله اقتصاد ایران در دوره پسا کرونا از انکار شروع شد. 
وی از کسب و کارهایی گفت که حتی برای همیشه تعطیل شد.