اکو ایران/ پس از رشد خیره کننده ای که دیروز بازار داشت، امروز جو متعادلی در بازار حاکم شد. برخی بیان می کنند که بازار در حال تطبیق سازی با قواعد جدید است و می تواند در روزهای آینده اتفاق بهتری در بازار رخ دهد. باید دید اعتماد به بازار جلب می شود و در روزهای آتی با ورود پول همراه خواهیم شد یا خیر.