شبکه خبر/ چفت و بست تولید، فروش و مصرف لوازم خانگی ایرانی؛ همچنان در گرو پیچ و مهره های نظارتی و حمایتی دولت.