ایلنا/قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی با افزایش همراه بود.

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. 
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با پنج صدم درصد افزایش به ۴۳ دلار و دو سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با چهار صدم درصد افزایش به ۴۵ دلار و ۱۱ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۷۰ صدم درصد افزایش به ۶۲ دلار و ۴۳ سنت رسید.