خراسان/ در مرداد، فاصله تورمی دهک ها در کل کالاها به 5.4 درصد رسید که  نسبت به ماه قبل (4.7 درصد)، 0.7 واحد درصد افزایش را نشان می دهد. با این حال بر خلاف این روند، فاصله تورم دهک ها در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل، 0.9 واحد درصد کم شده است. همچنین فاصله یادشده برای گروه کالاهای «غیر خوراکی و خدمات» که سهم بیشتری از سبد هزینه دهک های بالاتر را تشکیل می دهد، به میزان 0.8 واحد درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب باید دلیل افزایش فاصله تورمی دهک ها را مربوط به کالاهای غیر خوراکی دانست.