تسنیم/ بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی باردیگر با تجمع در استان‌های مختلف نسبت به وضعیت معیشتی، بدهی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان و عیدی به بازنشستگان تجمع کردند.

در ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان در هفته‌های اخیر، صبح امروز نیز تعدادی از بازنشستگان و مستمر بگیران سازمان تأمین اجتماعی با تجمع در مقابل ساختمان تأمین اجتماعی در استان‌های مختلف نسبت به وضعیتش معیشتی بازنشستگان اعتراض کردند.

همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در پایان بیانیه را قرائت کردند. در این بیانیه آمده است:

وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان است سر باز میزند.

نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده‌هایی که داده‌اند نتوانسته‌اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند و در بودجه 1400 نیز چشم انداز روشنی برای برآورده کردن خواسته‌های ما وجود ندارد. ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم.

1 -براساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون رسیده است.

2 – ما خواهان اجرای بند (ب) ماده 12 برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تأمین اجتماعی را موظف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند.

3 – ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

4 -ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

5 – سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده 54 قانون تأمین اجتماعی مسئول تأمین درمان کامل بازنشستگان بیمه ‌پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.

 6- سازمان تأمین اجتماعی موظف است مشکل معیشتی و بیمه از کار افتادگان و مستمری بگیران را حل نماید و به وضعیت نابسامان بازنشستگان 99 رسیدگی نماید.

7 –  مبنای محاسبات «چهار/سی ام» در اجرای همسان سازی مشاغل سخت و زیان آور در طول سالهای بازنشستگی و مستمری بگیری به هیچ وجه کفایت نمیکند و سازمان باید حق و حقوق ما را براساس قانون و مطابق رای دیوان عدالت و مبنای «سی/ سی ام» بپردازد.

8 -ما خواهان‌ اجرای  بند ج ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.