سایت ارزی (Arzee)/ وزیر اقتصاد گفت: جنس بازار سرمایه این است که مداخله دولت به حداقل برسد . امیدوارم اجازه بدهند بازار سرمایه به صورت حرفه ای اداره بشود