سایت ارزی (Arzee)/ قیمت تمام شده پیاز برای کشاورز 3000 هزار تومان، دلال 1000 تومان، دولت 400 تومان در می‌آید.