انتخاب/ از مقاومت بانکداری سنتی در مقابل ارز دیجیتال تا کمک به سیستم مالی را در گزارش ویدیویی وال_استریت_ژورنال ببینید.