سایت ارزی (Arzee)/ نوبخت در جلسه مجلس برای اصلاح بودجه گفت :دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶ ماه فراهم می کند