دنیای اقتصاد/شکاف تورم نقطه‌به‌نقطه میان پردرآمدترین و کم‌درآمدترین دهک خانوارها در مردادماه سال‌جاری به رقم ۱/ ۱۰ واحد درصد رسیده است. آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای دهک پردرآمد به ۸/ ۳۷ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای دهک کم‌درآمد ۷/ ۲۸ درصد ثبت شده است. مطابق این گزارش، به‌رغم افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد به نسبت تیرماه، سهم گروه‌های پردرآمد از این افزایش بیشتر بوده است. گروه حمل‌و‌نقل بیشترین اثر در تورم دهک پردرآمد را داشته و از سوی دیگر، گروه خوراکی‌ها سهم بیشتری در تورم دهک کم‌درآمد داشته است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد به‌رغم اینکه در مردادماه نسبت به تیرماه از تورم کل کاسته شده است، اما شکاف تورمی دهک‌ها با افزایش مواجه بوده است. گزارش مرکز آمار کشور از تورم دهکی نشان می‌دهد شکاف تورمی متوسط دهک‌ها در مردادماه به ۴/ ۵ درصد رسیده است. این در حالی است که این شکاف در تیرماه ۷/ ۴ درصد بوده است که به این ترتیب در مردادماه افزایش ۷/ ۰ واحد درصدی داشته است. آمارها نشان می‌دهد که فاصله تورمی گروه غیرخوراکی‌ها در مردادماه به نسبت تیرماه ۸/ ۰ واحد درصد افزایش و در گروه خوراکی‌ها ۹/ ۰ واحد درصد کاهش داشته است. علاوه‌بر این شکاف تورم نقطه‌ای دو دهک دارا و ندار نیز به بیش از ۱۰ درصد رسیده است. این شکاف تورمی در تیرماه ۸ درصد بوده است.

رشد تورم نقطه‌ای در مردادماه
مرکز آمار کشور تورم دهکی مردادماه را منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده، تورم کل کشور در مردادماه ۴/ ۳۰ درصد بوده که به نسبت تیرماه افزایش ۵/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. در گزارش منتشر شده تورم نقطه‌ای دهک اول در مردادماه ۷/ ۲۷ درصد بوده که به نسبت تیرماه رشد ۴/ ۳ واحد درصدی داشته است. این در حالی است که تورم نقطه‌ای دهک دهم در مردادماه ۸/ ۳۷ درصد ثبت شده که به نسبت تیرماه ۵/ ۵ واحد درصد به آن افزوده شده است.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد تورم میانگین دهک دهم در مردادماه ۸/ ۲۸ درصد و تورم میانگین دهک اول ۴/ ۲۳ درصد بوده است. بنابراین شکاف تورمی متوسط دهک‌ها در مردادماه به ۴/ ۵ درصد رسیده است. این در حالی است که این شکاف در تیرماه ۷/ ۴ درصد گزارش شده بود. بنابراین شکاف تورمی در مردادماه به نسبت تیرماه ۷/ ۰ درصد افزایش داشته است. اما نکته قابل تامل این گزارش این است که در مردادماه سال جاری، فاصله تورم نقطه‌ای دهک اول و دهم ۱/ ۱۰ واحد درصد شده است. این در حالی است که در تیرماه تورم نقطه‌ای دهک اول ۳/ ۲۴ درصد و تورم نقطه‌ای دهک دوم ۳/ ۳۲ درصد بوده است. بنابراین اختلاف تورم نقطه‌ای دهک اول و دهم در تیرماه ۸ واحد درصد بوده است. بنابراین در مردادماه به نسبت تیرماه شکاف تورمی دو دهک اول و آخر افزایش داشته است.

جزئیات تورم مردادماه
گزارش مرکز آمار کشور، تورم را در دو گروه کلی خوراکی‌ها و غیرخوراکی و خدمات ارائه می‌کند. براساس این گزارش، تورم ماهانه مردادماه ۴۸/ ۳ درصد بوده است که تورم گروه خوراکی‌ها ۱۴/ ۱ درصد و تورم گروه غیرخوراکی‌ها ۳۵/ ۲ درصد بوده است. در گروه خوراکی‌ها دو زیر گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۰۸/ ۱ درصد و تورم گروه دخانیات در مردادماه ۰۵/ ۰ درصد بوده است. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین تورم مثبت به نان و غلات و کمترین آن به سبزیجات و حبوبات تعلق داشته است. آمارها نشان می‌دهد در گروه خوراکی‌ها به ترتیب تورم ماهانه نان و غلات حدود ۳/ ۰ درصد و قیمت در گروه سبزیجات و حبوبات تغییری نداشته است.

در گروه غیرخوراکی‌ها نیز بیشترین تورم ماهانه به گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تعلق داشته که تورم ماهانه ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. کمترین این گروه نیز آموزش و ارتباطات با تورم نزدیک به صفر بوده است. گروه حمل و نقل نیز تورم ۶/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که در تیرماه سال جاری، تورم ماهانه ۴/ ۶ درصد، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱/ ۲ درصد و تورم گروه غیرخوراکی‌ها ۳/ ۴ درصد بوده است. به این ترتیب اگرچه در مردادماه از تورم هر دو گروه کاسته شده ولی همچنان تورم گروه غیرخوراکی‌ها بیشتر از تورم خوراکی‌ها بوده است.

آمارهای مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که در مردادماه سال جاری، دهک دهم جامعه که بیشترین دهک هزینه‌ای کشور قلمداد می‌شوند، بیشترین تورم ماهانه را لمس کرده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده دهک دهم در مردادماه تورم ۵/ ۴ درصدی را تجربه کرده، در حالی که دهک اول تورم ۳۵/ ۳ درصدی را لمس کرده است. درواقع تورم ماهانه دهک دهم حدود یک واحد درصد بیشتر از تورم کل و تورم دهک اول حدود یک دهم درصد کمتر از تورم کل بوده است. این در حالی است که در تیرماه تورم دهک اول و دهم هر دو از تورم کل بیشتر بوده است. درواقع ضرایب اهمیت در محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌ها نشان می‌دهد گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در سبد مصرفی دهک‌های بالاتر نسبت به دهک‌های پایین از وزن بیشتری برخوردار است.

مقایسه تورم خوراکی‌ها از غیرخوراکی‌ها در دو دهک
در دهک اول، تورم گروه خوراکی‌ها وآشامیدنی‌ها ۷/ ۱ درصد و تورم گروه غیر‌خوراکی‌ها و خدمات ۶/ ۱‌درصد بوده است.

در واقع در دهک اول که از نظر هزینه‌ای در دسته کمترین‌ها قرار دارند، تورم در گروه خوراکی‌ها بیشتر از گروه غیرخوراکی‌ها تجربه شده است. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز بیشترین تورم به گروه نان و غلات با تورم ۴/ ۱ درصد و کمترین آن به گروه سبزیجات با تورم نزدیک به صفر تعلق داشته است. در گروه غیرخوراکی‌ها نیز بیشترین تورم ماهانه این دهک به گروه مسکن، آب، برق و گاز تعلق داشته که تورم آن حدود ۱/ ۱ درصد بوده است. اما در این دهک آموزش، هتل، رستوران و ارتباطات کمترین تورم ماهانه را ثبت کرده‌اند.

اما در دهک دهم، برخلاف دهک اول، تورم بیشتر به گروه غیرخوراکی تعلق دارد. براساس آمارهای منتشر شده، تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک دهم حدود ۷/ ۰ درصد و تورم غیرخوراکی‌ها ۸/ ۳ درصد بوده است. در دهک دهم بیشترین عامل موثر بر تورم خوراکی‌ها نان و غلات بوده است. در گروه غیرخوراکی‌ها نیز حمل‌و‌نقل تورم ۷/ ۱ درصدی داشته است. اما در تیرماه، تورم خوراکی‌های دهک دهم، حدود یک درصد و تورم غیرخوراکی‌ها ۲/ ۶ درصد بوده است. گزارش تیرماه مرکز آمار کشور نشان می‌دهد که در دهک دهم، دو عامل قیمت اجاره مسکن و حمل و نقل بیشترین اثر تورمی را داشته اند. اما در مردادماه اثر تورمی گروه مسکن، آب و برق و گاز کاسته شده است و از ۸/ ۱ درصد در تیرماه به ۶/ ۰ درصد در مردادماه رسیده است. به نظر می‌رسد در مردادماه تقاضا برای مسکن با افزایش مواجه نبوده و قیمت اجاره بها نیز در این ماه رشدی نداشته است. اما در مقابل رشد قیمت خودرو در مردادماه بر تورم گروه حمل و نقل موثر بوده است. گروه حمل و نقل نیز در تیرماه تورم ۹/ ۱ درصدی را در دهک دهم داشته است که در مردادماه به ۷/ ۱ درصد کاهش پیدا کرده است.