سایت ارزی (Arzee)/ ادامه نابسامانی در توزیع مرغ و افزایش قیمت ها. ویدئو را مشاهده نمائید.