نورنیوز/ ناهماهنگی در عرضه مرغ همچنان سبب تشکیل صف و معطلی هموطنان در سال جدید شده است. ویدئو را مشاهده نمائید.