دنیای اقتصاد/ شاخص کل بعد از تشکیل مثلث همگرای خاتمه‌دهنده خود در موج ۵ از درجه کوچک‌تر خود ریزش شدید و دراماتیکی را تجربه کرد. بر این اساس ریزش این چنینی نیز انتظار می‌رفت زیرا این الگو بیانگر ضعف در توده معامله‌گران در جهت روند است و هنگامی که اولین نشانه‌ها برای شروع روند خلاف جهت آشکار شود، کلیت بازار برای ورود به فاز اصلاحی و خلاف روند با یکدیگر هم‌سو می‌شوند.
اکنون بعد از سقف تاریخی خود در ۱/ ۲ میلیون واحد اصلاح قیمتی خود را در قالب یک الگوی زیگزاگ کامل کرده است و با توجه به این نکته که تقریبا در همه نوع امواج اصلاحی گام اول اصلاح از نوع قیمتی و ریزشی است و تا موج ۴ یک درجه قبلی این ریزش ادامه دارد. بر این اساس رفتار شاخص تا به‌حال کاملا توجیه می‌شود و رفتار عادی و مورد انتظار از خود نشان داده است که براساس این دیدگاه شاخص دچار سقوط نشده است. به‌نظر اصلاح قیمتی در شاخص تمام شده و از هفته پیش رو باید شاهد برگشت و کف‌سازی قیمت در این محدوده باشیم تا ریز موج‌های موردنظر خود را در قالب یک اصلاح پیچیده در گام A  از اصلاح کامل کند. سپس برای هفته های بعد بازگشتی اصلاحی نه به صورت شروع روند انگیزشی جدید، به سمت محدوده ۱/ ۲ میلیون واحد خواهیم داشت.

عرفان فکری / معامله‌گر بازار داخلی و بازارهای جهانی