صدا و سیما/  ابهام در علت حذف استاندارد اجباری برنج ! این ویدئو را ببینید.