سایت ارزی (Arzee)/ توضیحات معاون ارتباطات مردمی سازمان بازرسی کل کشور درباره افزایش تعرفه آبونمان تلفن ثابت را مشاهده کنید.