اکو ایران/ نقدینگی،‌ عاملی که هم برای تحرک اقتصاد لازم است و هم به عقیده اقتصادانان یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت کالاها و خدمات است. 

بانک های مرکزی از طریق برخی ابزارهای مدرن مثل عملیات بازار باز تلاش دارند این دو هدف ناسازگار را سازگار کنند. استراتژی بانک مرکزی برای اولین ماه سال چگونه بوده است؟ چقدر پول تزریق و چقدر جمع آوری شده؟